Právní Ochrana Majetku

Navigace

Smlouva o zúžení rozsahu společného jmění manželů

Smlouva o zúžení rozsahu společného jmění manželů

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Pokud snoubenci nepořídili „předmanželskou smlouvu“ vždy uzavřením jejich manželství vzniká společné jmění manželů v rozsahu stanoveném zákonem. Tento zákonem daný režim si mohou manželé upravit smlouvou.

VZOR – zuzeni SJM s nemovitosti – POM

VZOR – zuzeni SJM se sluzebnosti – POM

V této smlouvě si manželé po vzájemné dohodě upraví svá práva a povinnosti týkající se jejich společného jmění. Manželé se mohou domluvit na režimu oddělených jmění, případně rozsah svého společného jmění zúžit či rozšířit. Taková smlouva ale nikdy nemůže mít zpětný účinek.

Využijte tak pro inspiraci na našich webových stránkách uvedené vzory smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů.

Zúžení rozsahu společného jmění manželů se může týkat jak majetku, který již společné jmění tvoří, tak majetku, který se jeho součástí teprve stane. Smlouva tak může obsahovat jakékoli ujednání a může se týkat jakékoli věci, movité i nemovité.                                                                                                          

Při uzavírání smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů je důležité brát ohled na práva třetích osob, která nesmí být v důsledku obsahu smlouvy nijak dotčena. Takovými osobami by byli zejména věřitelé.     

Smlouva vždy vyžaduje formu notářského zápisu.

Důvodem pro zúžení společného jmění manželů může být především ochrana rodinných majetkových poměrů či ochrana před podnikatelskými riziky nebo neuváženým zadlužováním jednoho z manželů.

  1. Vzor za účelem budoucí koupě nemovitosti

Pokud si jeden z manželů chce pořídit nemovitost, můžou manželé rozsah svého společného jmění do budoucna zúžit tak, že se tato nemovitost nestane součástí společného jmění manželů.

Jejím výlučným vlastníkem bude jen a pouze ten manžel, který uzavřel kupní smlouvu na koupi této nemovitosti.

Ve smlouvě si manželé můžou upravit i to, že dluhy spojené s koupí nemovitosti nebudou spadat do společného jmění manželů, stejně tak jako peníze na jejich splátky. To obdobně platí i pro případné zisky, které by plynuly například z pronájmu nemovitosti.                                                  

  1. Vzor za účelem vyjmutí nemovitosti ze SJM při současném zřízení služebnosti požívacího práva

Při zúžení společného jmění manželů se manželé mohou dohodnout například na vyjmutí konkrétní již jimi vlastněné nemovitosti z jejich společného jmění.

Ve smlouvě o zúžení rozsahu společného jmění manželů se pak určí, který z manželů se stane výlučným vlastníkem této konkrétní nemovitosti. Pokud se tak manželé dohodnou, je nutné ve smlouvě uvést, že manželé po sobě navzájem nežádají žádné vypořádání v penězích a že jim nevznikají žádné pohledávky či jiné nároky.

Smlouvu je nutné nechat vložit do katastru nemovitostí, až zápisem do katastru nabývá účinnosti.

Tato smlouva může být mezi manželi balancována jiným plněním, např. vynětím podílů v obchodních společnostech ze společného jmění. Anebo doporučujeme poskytnout určitou právní ochranu i druhému manželovi. Nejčastěji se tak děje smlouvou o zřízení služebnosti požívacího práva k této nemovitosti. Díky této smlouvě bude mít manžel, který není vlastníkem nemovitosti, i nadále právo užívat nemovitost nebo její část pro svoji vlastní potřebu. Vlastník nemovitosti se zavazuje strpět jeho právo užívat nemovitost a nerušit jej.

Smlouva o zřízení služebnosti zpravidla obsahuje následující základní body, na kterých se manželé dohodnou:

  • na jak dlouhou dobu se služebnost zřizuje (u manželů lze předpokládat, že se dohodnou na doživotním užívání nemovitosti);
  • jak se budou podílet na hrazení služeb spojených s užíváním nemovitosti;
  • jakým způsobem se budou podílet na údržbě nemovitosti.

Služebnost je závazná i pro budoucí vlastníky nemovitosti, pro případ, že by se vlastník rozhodl dům prodat nebo by se dům stal předmětem dědického řízení.

Objednat konzultaci