Právní Ochrana Majetku

Navigace

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Uzavřením manželství dochází ke vzniku společného jmění manželů. Jeho součástí je zpravidla vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství.

VZOR – Predmanzelska smlouva – POM

Tento zákonem stanovený režim ale můžete vyloučit a upravit si majetkové vztahy mezi sebou smlouvou. A to smlouvou o manželském majetkovém režimu, kterou běžně znáte pod názvem předmanželská smlouva. Existuje několik variant manželského majetkového režimu.

Nejčastější je smlouva o režimu oddělených jmění uzavíraná snoubenci ještě před uzavřením manželství. V takovém případě společné jmění manželů mezi nimi nikdy nevznikne a jmění každého z nich zůstává i do budoucna odděleno.

Předmanželská smlouva Vám pomůže předcházet případným problémům a neshodám týkajících se majetkových vztahů mezi Vámi a Vaším manželem. Využijte tak pro inspiraci vzor smlouvy o manželském majetkovém režimu oddělených jmění uvedený na našich webových stránkách.

Předmanželskou smlouvu doporučujeme uzavřít například když:

  • jeden ze snoubenců má výrazně vyšší příjmy než druhý (příp. jeden ze snoubenců rizikově podniká). Smlouvou si své příjmy dopředu a transparentně ochráníte.
  • jeden ze snoubenců už vlastní významný majetek před uzavřením manželství (např. investiční nemovitosti), který sice zůstane i po uzavření manželství výhradně jemu. Ale upozorňujeme, že případné příjmy z tohoto majetku budou již patřit do společného jmění manželů (např. nájemné z nemovitosti, kterou pronajímáte) a investice do něj z prostředků ve společném jmění manželů ( vnosy) bude nutno vypořádat s druhým manželem. Předmanželskou smlouvou toto můžete změnit.
  • jeden z manželů se v budoucnu zadluží, pak včasná předmanželská smlouva může ochránit toho druhého před věřiteli. Do společného jmění manželů nepatří jen nabytý majetek (aktiva), ale spadají do něj i dluhy (pasiva).
  • za účelem ochrany před dluhy z doby před uzavřením manželství. Takové dluhy by se sice součástí společného jmění nestaly, nicméně peníze na jejich úhradu budou bez uzavřené smlouvy čerpány ze společného jmění manželů.
  • v případě rozvodu nemusíte řešit žádné majetkové vypořádání.
  • veškeré nakládání se svým majetkem chcete činit samostatně bez souhlasu druhého manžela.

Předmanželská smlouva v každém případě musím být sepsána notářem ve formě notářského zápisu. Zároveň důrazně doporučujeme nechat ji zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky. Tím zajistíte účinnost této smlouvy i vůči všem třetím osobám např. vůči věřitelům jednoho z manželů.

Objednat konzultaci