Právní Ochrana Majetku

Navigace

Závěť

Závěť

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Jedním z pořízení pro případ smrti je závěť. Závětí můžete podle své vlastní vůle rozhodovat o svém majetku a o tom, které osoby se v případě Vaší smrti stanou Vašimi dědici. Závěť má přednost před zákonnými pravidly dědění.

Vždy ji doporučujeme sepsat v případech, kdy se Vaše přání liší od způsobu rozdělení pozůstalosti podle zákonné posloupnosti.

VZOR – Zavet – POM

Závětí můžete pořídit o veškerém majetku nebo jen o jeho části. Jestliže se rozhodnete pořídit pouze o části majetku, zbylá část podlehne zákonné dědické posloupnosti. Majetek je potřeba určit dostatečně přesným způsobem (např. adresou nemovitosti, popisem či specifikací věci, názvem díla a jménem autora atp.), abyste předešli případným nejasnostem.

Sepsat závěť můžete i sami doma. Nejlepší ale je vždy pořídit závěť u notáře. Předejdete tak chybám, které by mohly mít za následek neplatnost závěti. Zároveň budete mít jistotu, že po Vaší smrti nebude závěť opomenuta nebo úmyslně ztracena

S pozůstalostí pak bude naloženo přesně tak, jak si přejete.

I závěť musí obsahovat řadu náležitostí, aby byla platná. Využijte tak pro inspiraci vzor jednoduché závěti uvedený na našich webových stránkách:

  • V první řadě musí být v závěti přesně stanovený dědic. Jím může být fyzická či právnická osoba (např. nadace, spolek), ale i stát.
  • Nezapomeňte na nepominutelné dědice, Vaše děti, kterým náleží tzv. povinný díl z pozůstalosti. Můžete je však vyloučit, pokud jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich vydědění.
  • Pokud nechcete, aby se dědicové dohodli i jinak, než je uvedeno v závěti, musíte takovou dohodu dědiců předem v závěti vyloučit.
  • Do závěti lze začlenit i tzv. vedlejší doložky (podmínky, doložení času nebo příkazy). Těmito dáváte svým dědicům na vědomí, jak si přejete, aby bylo s majetkem nakládáno po Vaší smrti, resp. můžete omezit jejich právní postavení, jestliže jejich dědění podmíníte určitým konáním nebo uplynutím času (např. povinnost umožnit dožití určité osobě, ukončení studií atp.).
  • Také můžete v závěti určit odkaz, kterým konkrétní osobě zřídíte pohledávku vůči dědici na vydání určité věci, příp. na zřízení určitého práva (např. pozemkové služebnosti).
  • Myslete i na případ, že by některý z Vámi vybraných dědiců nedědil. Uveďte, jak si přejete, aby bylo s jeho podílem naloženo.
  • Je také praktické povolat tzv. vykonavatele závěti, který bude dohlížet na řádné splnění Vaší poslední vůle. Stejně tak povolejte i správce pozůstalosti, který se bude starat o běžnou správu pozůstalosti (např. o chod Vaší společnosti či správu pronajatých nemovitostí) po dobu pozůstalostního řízení (to může trvat i několik let).
  • Závěť je možné kdykoliv odvolat. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete sepsat závěť novou, doporučujeme předchozí závěť výslovně zrušit.
Objednat konzultaci