Právní Ochrana Majetku

Navigace

Novela občanského zákoníku přináší změny ve finančních závazcích vlastníka
Přejít na všechny články

Novela občanského zákoníku přináší změny ve finančních závazcích vlastníka

Michaela Rubickova

Další články autora

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020 Řada ustanovení týkajících se finančních závazků vlastníka byla v dosavadním znění zákoníku nejasná, a vyvolávala tak diskuze a spory. Změna právní úpravy se tak dotýká:

– splatnosti záloh,

– výše příspěvku vlastníka na správu domu a pozemku,

– pravidel pro přechod dluhů na příspěvcích na správu domu a pozemku.

  1. Dochází k jasnému stanovení splatnosti záloh

Zrušuje se celé ustanovení o splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh v občanském zákoníku. Úprava splatnosti záloh na služby je totiž upravena také zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů. Zákonodárce shledal rozpor mezi touto úpravou a úpravou v občanském zákoníku. Nadále se použije pouze úprava zákona č. 67/2013 Sb., kdy nedoplatky nebo přeplatky záloh budou splatné nejpozději do 8 měsíců od skončení zúčtovacího období.

  1. Výše příspěvku vlastníka na správu domu a pozemku bude nyní jednoznačně určena

Nově je jednoznačně upraven poměr výše příspěvků odpovídající poměru vlastníka na společných částech, přičemž jsou zohledněny i výlučně užívané společné části domu. Má-li být poměr výše příspěvků stanoven jiným způsobem, lze tak učinit pouze v prohlášení za podmínky 100% souhlasu vlastníků jednotek (dle novelizovaného ust. § 1169 občanského zákoníku, o kterém budeme informovat v AK-PS Bulletinu v příštích týdnech).

  1. Vyjasňuje se úprava přechodu dluhů na příspěvcích na správu domu při prodeji jednotky

Dluhy budou přecházet na nabyvatele ze zákona, pokud jejich existenci měl a mohl zjistit. Původní znění tohoto ustanovení se v praxi ukázalo jako právně nejisté, když po převodu jednotky nebylo jisté, kdo (zda převodce nebo nabyvatel) je dlužníkem správce domu za dluhy na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na ně. Převodce bude nově za tyto dluhy správci domu pouze ručit.

I nadále je zachována povinnost převodce doložit nabyvateli potvrzení správce domu o dluzích či o jejich neexistenci (potvrzení může vydat i správce domu přímo nabyvateli, souhlasí-li s tím převodce). Nově je stanovena vyvratitelná domněnka, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, jestliže nebyly uvedeny v potvrzení správce domu nebo toto potvrzení nebylo vydáno, ačkoliv o něj bylo požádáno. Pokud se nabyvatel dozví o dluzích z jiného zdroje (např. přímo od převodce), pak i tyto dluhy na nabyvatele ze zákona přecházejí.

Objednejte si naše Desatero