Právní Ochrana Majetku

Navigace

Dlouho očekávaný zákon o realitním zprostředkování nabývá účinnosti již dnes!
Přejít na všechny články

Dlouho očekávaný zákon o realitním zprostředkování nabývá účinnosti již dnes!

Michaela Rubickova

Další články autora

Zákon č. 39/2020 Sb., účinnost: 3.3.2020 Právní regulace realitního zprostředkování u nás dosud nebyla, objevuje se až nyní. Nový zákon stanovuje základní právní rámec, posiluje ochranu klientů (zejména těch, kteří jsou spotřebiteli) a má zvýšit důvěru veřejnosti v realitní služby.

Ochrany klientů se týkají ta nejdůležitější ustanovení. Zákonem je výslovně stanoveno, že smlouva o realitním zprostředkování musí být písemná a obsahovat označení předmětu převodu/užívání, výši kupní ceny/nájemného (resp. způsob jejich určení) a výši provize (resp. způsob jejího určení).

Povinné pojištění odpovědnosti. Realitní zprostředkovatelé jsou povinni jej mít pro případ, že by svým klientům způsobili újmu výkonem své činnosti (např. posouzením stavu nemovitosti, návrhem její nabídkové ceny nebo zprostředkováním právních služeb či úschovy). Stanovený minimální limit pro jednu pojistnou událost činí 1 750 000 Kč. Zásadní však budou konkrétní výluky sjednané s pojišťovnou, neboť ty mohou z takového pojištění učinit pouhý teoretický nástroj, který však v praxi nemusí nic dobrého přinést klientům.

Odbornost osob. Nově zákon stanoví kvalifikační požadavky pro osoby vykonávající realitní zprostředkování. Těmi jsou vysokoškolské vzdělání v relevantním oboru nebo jiné či nižší vzdělání ve spojení s praxí. S tím souvisí i změna živnostenského zákona, kdy realitní zprostředkovatelé budou spadat pod živnost vázanou. Dosud oprávnění podnikatelé, pokud hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit nezbytné doklady. Neučiní-li tak, jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká.

Úschova peněžních prostředků. Původně navrhovaný úplný zákaz nebyl přijat. Zprostředkovatelé tak mohou i nadále poskytnout úschovu peněz. Ale pouze na písemnou žádost klienta, každému musí být zřízen samostatný účet a převod peněz bude možný pouze bezhotovostně. Peníze nesmí být použity k jinému než sjednanému účelu. Tím se má zamezit tomu, že zprostředkovatelé drží peníze svých klientů dohromady s vlastními a používají je k úhradě vlastních závazků. V případě porušení stanovených povinností souvisejících s poskytnutím úschovy se zprostředkovatel dopustí přestupku s pokutou do výše 500 000 Kč.

Provize. Dle zákona má být splatnost zprostředkovatelské provize vázána na uzavření kupní/nájemní smlouvy. Lze sjednat i splatnost dřívější, ale jen po poučení zájemce ve zprostředkovatelské smlouvě a poté co zprostředkovatel obstará příležitost zájemci k uzavření realitní smlouvy. Zprostředkovatelé jsou nově povinni poskytnout klientovi informaci o výši provize, kterou si sjednali s další osobou (tj. s druhou stranou transakce). Cílem je zamezit praxi tzv. dvojí provize, kterou zprostředkovatelé přijímají jak od strany kupující, tak od strany prodávající. Toto zákon výslovně nezakazuje, ale mělo by dojít k posílení transparentnosti jednání mezi oběma stranami (především za účelem vyjednávání o kupní ceně).

Partner AK-PS Pavel Strnad závěrem doporučuje: „I když nová právní úprava přináší vesměs pozitivní změny, zákonná ochrana klientů nebude nikdy stoprocentní. K posílení ochrany vašeho soukromého majetku, a především při prodeji / koupi nemovitostí doporučujeme dostatečně včas před podpisem nechat veškerou smluvní dokumentaci (rezervační smlouvu, kupní smlouvu atp.) posoudit nezávislým právním expertem, který odhalí a upozorní vás na případná rizika a ochrání vaše práva. Ušetříte tak mnohem více na nákladech a času, než kdybyste řešili negativní důsledky zbytečně neuváženého, rizikového či nezdařeného obchodu. Nepovedená koupě vás bude zatěžovat ještě po dlouhou část vašeho života!“

Objednejte si naše Desatero