Právní Ochrana Majetku

Navigace

Další novela občanského zákoníku nabývá účinnosti již 1. července 2020
Přejít na všechny články

Další novela občanského zákoníku nabývá účinnosti již 1. července 2020

Michaela Rubickova

Další články autora

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020 Tato novela občanského zákoníku reaguje na aplikační praxi v oblasti bytového spoluvlastnictví. Dále přináší změny i v oblasti úpravy předkupního práva a nájmu bytu.

Novela reaguje na nedostatky, které vyplynuly z používání zákona v praxi, a má zajistit lepší srozumitelnost zákona pro jeho adresáty (vlastníky bytů, osoby odpovědné za správu domu, členů společenství vlastníku jednotek „SVJ“ apod.).

V příštích týdnech Vás budeme v Bulletinu AK-PS informovat o zásadních změnách provedených touto novelou:

– po všech peripetiích se navrací původní koncepce předkupního práva. Jste spoluvlastníky nemovitosti, kterou hodláte prodat? Od 1. července ji budete moci prodat bez oslovení ostatních spoluvlastníků!

– nově je umožněno sjednání smluvní pokuty i v nájemních smlouvách k bytu. Jste pronajímatelem bytu? Víte, do jaké výše můžete se svým nájemcem platně sjednat smluvní pokutu?

– dochází k vyjasnění a zjednodušení některých práv a povinností vlastníka jednotky (bytu) např. jste povinni udržovat společné části uvnitř bytu? Jaké stavební práce můžete provádět bez oznámení osobě odpovědné za správu domu?

– celá řada upřesnění a detailnější právní úprava se pak dotýká SVJ a podmínek jeho vzniku, dokumentů a činnosti. Při jakém počtu vlastníků jednotek v jednom domě jste povinni založit SVJ? Může jediný vlastník všech jednotek v domě založit SVJ? Jakou formou jsou přijímány stanovy SVJ? V jakých případech bude prospěšný nový institut náhradního shromáždění?

Tyto a další otázky Vám zodpovíme v následujících týdnech!

Na tuto novelu občanského zákoníku pak navazuje i novela zákona o obchodních korporacích zejména v oblasti právní úpravy družstva a nájmu družstevního bytu.

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Od účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014 se jedná již o osmou novelu tohoto zákona. Mělo by být zásadou, že takto zásadní kodexy se nechávají určitý čas po přijetí žít vlastním životem a zásahy do jejich znění mají být jen vzácnou výjimkou. Zářným příkladem je nyní institut předkupního práva, který byl v roce 2016 nekoncepčně upraven. Takovými zásahy je pak významně narušována právní jistota adresátů. Nehledě na to, že stále v mnoha oblastech (např. dědické právo, svěřenské fondy, majetkový režim manželů) čekáme na judikaturu soudů vycházející z nové právní úpravy. Doporučujeme tak nečekat na další nápady zákonodárce a provést preventivní kroky s Právní Ochranou Majetku za účelem ochrany vás a vaší rodiny ještě dnes.“

Objednejte si naše Desatero