Právní Ochrana Majetku

Navigace

20.	Povinný díl a ochrana nepominutelných dědiců – děti mají vždy právo na alespoň nějakou část z hodnoty dědictví a toto právo nelze zkrátit
Přejít na všechny články

20. Povinný díl a ochrana nepominutelných dědiců – děti mají vždy právo na alespoň nějakou část z hodnoty dědictví a toto právo nelze zkrátit

Michaela Rubickova

Další články autora

Zákon stanoví ochranu tzv. nepominutelných dědiců, což jsou děti zůstavitele (resp. jejich potomci). Těmto dědicům zákon přiznává právo na tzv. povinný díl, který je nezbytné těmto dědicům vždy zůstavit. Ten ale není představován podílem na pozůstalosti, nýbrž jen a pouze peněžní částkou rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Nepominutelný dědic pak má peněžitou pohledávku vůči ostatním dědicům. Nepominutelný dědic se také může s dědici dohodnout jinak (např. v podobě odbytného, tj. zpravidla peněžitým vyrovnáním, které zcela uspokojí jeho nároky).

Nezletilému nepominutelnému dědici má být zůstaveno (tj. odpovídá jeho povinnému dílu) alespoň tolik, kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu.

Zletilému nepominutelnému dědici pak alespoň tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu.

Takový povinný díl navíc musí zůstat nepominutelnému dědici zcela nezatížen, nepřihlíží se ani k omezujícím nařízením zůstavitele.

Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, nebo jeho právo zkrátit. Toto ale nelze provést pouze z vůle zůstavitele projevené v závěti nebo v dědické smlouvě, vždy musí existovat zákonem předvídaný důvod.

 

Příběh: Roland sepsal závěť, podle které měl veškerý jeho majetek připadnout jeho partnerce Sabině. Zapomněl přitom na to, že jeho děti jsou tzv. nepominutelnými dědici a že mají ze zákona právo na povinný podíl.

Po Rolandově smrti soud nařídil soupis pozůstalosti (za určením čisté hodnoty veškerého Rolandova majetku). Z tohoto pak vypočetl povinný podíl náležející každému z dětí. Protože nepominutelní dědicové nemají nárok přímo na podíl pozůstalosti (tj. konkrétní věci v pozůstalosti), ale pouze na peněžní částku v hodnotě jejich podílu, musela Sabina každé z dětí vyplatit odpovídající částkou (nezletilým by připadla částka odpovídající 3/16 hodnoty pozůstalosti, zletilému Servácovi potom její 1/16). Protože Sabina jinak žádné velké úspory neměla, musela prodat rodinný dům, ve kterém s Rolandem žila, aby děti vyplatila.

Objednejte si naše Desatero