Právní Ochrana Majetku

Navigace

19.	Výhrada soupisu pozůstalosti a její účinky – slouží dědici k omezení výše dluhů zůstavitele, které na něj mají spolu s dědictvím přejít
Přejít na všechny články

19. Výhrada soupisu pozůstalosti a její účinky – slouží dědici k omezení výše dluhů zůstavitele, které na něj mají spolu s dědictvím přejít

Michaela Rubickova

Další články autora

Díky dluhům pana Rolanda byl ve hře i rodinný dům po prarodičích...

Nabytím dědictví nezískává dědic pouze majetek (aktiva) po zůstaviteli, ale přechází na něj také odpovědnost za jeho dluhy (pasiva). Za tyto dluhy odpovídá dědic bez omezení, což s sebou může nést určitá rizika. V případě, že dědic nechce celé dědictví odmítnout, může využít práva na výhradu soupisu.

Soupis pozůstalosti slouží ke zjištění pozůstalostního jmění (aktiv i pasiv) a určení jeho čisté hodnoty v době smrti zůstavitele. Soupis tak obsahuje majetek (aktiva) i dluhy (pasiva).

Výhrada soupisu umožní dědici odpovídat za zůstavitelovy dluhy pouze co do hodnoty nabytého dědictví (příp. jeho dědického podílu, pokud je dědiců více).

Uplatnit výhradu soupisu musí dědic do 1 měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl, a to ústně před soudem nebo písemným prohlášením zaslaným soudu. Soud poté nařídí soupis pozůstalosti.

Pokud se dědic ujal správy pozůstalosti a zároveň učinil výhradu soupisu, účinky této výhrady se tím ruší. Stejně tak, pokud pozůstalost spravuje jiná osoba v jeho zastoupení či osoba blízká nebo pokud se prokáže, že dědic část pozůstalosti úmyslně zatajil.

Díky výhradě soupisu je dědic chráněn i v případě, že je pozůstalost obtížena či dokonce přetížena odkazy. Pak není povinen vynaložit ke splnění odkazů více, než získal dědictvím.

 

Příběh: Pan Roland za sebou po své smrti zanechal řadu dluhů, které převyšovaly hodnotu pozůstalostního majetku. Jeho děti, kterým mělo dědictví (samozřejmě i s dluhy) připadnout, se však dědictví nechtěly vzdát, protože součástí majetku byl i rodinný dům, který byl v rodině po generace. Rozhodly se tak, že u soudu uplatní své právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Soud nařídil soupis pozůstalosti, ve kterém se zjistila čistá hodnota majetku v době smrti jejich otce. Díky tomu nemusely splatit dluhy v jejich plné výši, ale pouze do hodnoty toho, co v dědictví samy nabyly. 

Objednejte si naše Desatero